V5验证2.3.6版本发布公告

V5客服发表于:2020年02月11日 11:13:06更新于:2020年02月11日 12:16:27

V5验证2.3.6版本于2020年2月11日发布。

更新内容:

1. 优化终端识别算法,提高识别精确度

2. 增加Hans语言的支持

更新方式:

1. 传统HTML页面,云端JS已自动升级。https://s.verify5.com/assets/latest/v5.js

2. npm插件更新:npm update verify5-html --save

3. vue插件更新:npm update verify5-vue --save

4. 微信原生小程序会收到自动推送

5. uniapp更新下载地址:https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=890

image.png

0015e1d915936b7c5e2243dae25f0800015e1d91592a4934625264a59145d3

更多资料


V5验证官网:
https://www.verify5.com/index

V5开发文档:
http://help.verify5.com/hc/kb/category/1033356/

V5微信小程序插件:
https://mp.weixin.qq.com/wxopen/plugindevdoc?appid=wx357b9368f2c408c1

V5提交工单:
https://verify5.kf5.com/hc/request/new/

V5讨论社区:
http://help.verify5.com/hc/community/topic/

uni-app插件:
https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=890

Github示例工程:
https://github.com/verify5

npm仓库:
https://www.npmjs.com/~zimsoft

0015e1fda6adc35b5dba7388a2320e8    您需要登录后才可以回复